§ 1 Allmänt

§ 1.1 Sammanslutningens namn är Classic Honda Club Sweden. Klubben är en ideell sammanslutning vars syfte är att bevara gamla Hondamotorcyklar som är 30 år eller äldre. Den 5 augusti 1995 räknas som klubbens tillkomstdag.

§ 1.2. Klubben ska verka oberoende av andra föreningar och organisationer.

§ 1.3 Klubbens målsättning är:

 • att stödja medlemmarna att renovera och bevara gamla Hondamotorcyklar på ett bra sätt.
 • att anordna träffar och sammankomster.
 • att utge medlemsbladet Classic Honda Magazine.

§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Rätt till medlemskap har var och en med verkligt intresse för äldre Hondamotorcyklar och som är beredd att verka i klubbens anda. Personer som hjälpt klubben på ett betydande sätt kan utses till hedersmedlemmar vid klubbens årsmöte. Medlemskap erhålles genom att erlägga fastställd medlemsavgift.

§ 2.2 Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 2.3 Utträde ur klubben sker genom skriftlig anmälan eller genom att medlemsavgiften inte erläggs i tid. Inbetald medlemsavgift, eller del därav, återbetalas ej vid utträde.

§ 2.4 Medlem kan av styrelsen uteslutas ur klubben om han/hon på väsentligt sätt försökt skada klubbens anseende eller i avsevärd grad brutit mot klubbens stadga.

§ 2.5 Medlem äger rätt:

 • att använda klubbens emblem.
 • att erhålla klubbens medlemsblad.
 • att fritt annonsera i medlemsbladet.
 • att delta i klubbens träffar och sammankomster.
 • att lämna motioner till årsmötet.

§ 3 Styrelsen

§ 3.1 I ledningen för klubben är en styrelse med minst fem och högst nio ledamöter. Ordförande, kassör, sekreterare och minst två övriga styrelseledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Årsmötet beslutar även om val av eventuella suppleanter. Ordförande och kassör väljs vid skilda tillfällen. Ordförande har utslagsröst i styrelsebeslut.

§ 3.2 Styrelsen kan till sin hjälp i klubbarbetet kalla enskild medlem eller tillsätta kommittéer för speciella arbetsuppgifter.

§ 3.3 Frågor om ändring av klubbens stadgar, ändring av medlemsavgift eller frågor av stor betydelse för klubbens verksamhet ska avgöras på ordinarie eller extra ordinarie årsmöte.

§ 4 Revision

§ 4.1 Årsmötet ska utse en revisor och en revisorssuppleant att granska klubbens räkenskaper.

§ 4.2 Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 4.3 Revisor ska ha fullständig tillgång till klubbens räkenskaper och övriga handlingar.

§ 5 Årsmöte

§ 5.1 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår börjar den 1:a januari.

§ 5.2 Årsmöte skall vara utlyst senast 2 månader innan utsatt årsmötesdatum. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan utsatt årsmötesdatum. Förslag till dagordning och inkomna motioner ska informeras till medlemmarna minst tre veckor före utsatt årsmötesdatum.

§ 5.3 Vid ordinarie årsmötet ska förekomma:

 • val av mötesordförande och mötessekreterare.
 • fråga om mötet är behörigt utlyst.
 • val av två justeringsmän som också är rösträknare.
 • fastställande av dagordning.
 • verksamhetsberättelse för det gångna året.
 • kassarapport och revisorernas berättelse.
 • fastställande av balans- och resultaträkning.
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • val av styrelsemedlemmar och suppleanter.
 • val av revisor och revisorssuppleant.
 • val av valberedning.
 • fastställande av medlemsavgift.

§ 5.4 Varje medlem, familjemedlem och hedersmedlem äger en röst. Beslut av årsmötet sker genom röstning. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Röstningen ska vara öppen. Rösträtt har endast de som är fysiskt närvarande vid ordinarie och extra ordinarie årsmöte.

§ 5.5 Beslut om ändrande av klubbens stadgar ska för att gälla fattas på årsmötet med minst tre fjärdedels majoritet av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

§ 5.6 Beslut om klubbens upplösning ska för att gälla fattas med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Endast CHCS styrelse kan till årsmötet lämna förslag om klubbens upplösning. Vid klubbens eventuella upplösning ska klubbens tillgångar disponeras på det sätt sista årsmötet beslutar.