CHCS Årsmöte 2024

Datum: 2024-02-10
Tid: 11:00
Plats: Svenljunga

Kallelse till årsmötet

Classic Honda Club Sweden kallar till årsmöte lördagen den 10 februari 2024.

Plats: Bynanders Motormuseum, Torstorps gård, 512 93 Svenljunga

Program:
Vi samlas kl 11.00, kaffe och smörgås.
Kl. 12.00 inleds årsmötet.
Efter mötet intar vi en lättare förtäring.
Därefter en rundvandring på motormuseet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 januari 2024.

För att vi ska ha möjlighet att beräkna antalet deltagare, skicka meddelande till mig senast den 4 februari 2024.

Varmt Välkomna
Hans Nilsson, chcs@classichonda.se

Dagordning för årsmötet 2024-02-10

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Fråga om mötet är behörigt utlyst
§5 Val av två justerare och tillika rösträknare
§6 Fastställande av dagordning
§7 Verksamhetsberättelsen för 2023
§8 Fastställande av balans-, och resultaträkning
§9 Revisionsberättelser
§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Val av Styrelse, Revisorer och Valberedning
§12 Fastställande av medlemsavgift
§13 Inkomna motioner
§14 Fastställande av budget 2024
§15 Övriga frågor
§16 Mötets avslutande

Proposition till årsmötet 2024-02-10

Ändring av klubbens stadgar för att möjliggöra digital presentation av årsmötesdagordning och motioner, istället för fysiskt utskick.

Styrelsens förslag
Texten i §5.2 ändras så att texten ”ska utsändas till medlemmarna” tas bort och ersätts med ”ska informeras till medlemmarna via relevanta digitala medier”.

Bakgrund
Fysiskt utskick av inkomna motioner och dagordning innebär en stor kostnad för klubben.
Det blir oftast också ganska svårt att på ett rimligt sätt hinna hantera inkomna motioner, trycka och skicka ut till samtliga medlemmar.

Om man istället presenterar dokumenten via digitala medier förenklas och förbilligas hanteringen avsevärt. Det blir också möjligt att säkerställa att klubbens medlemmar har uppdaterade dokument inför årsmötet.

Beslut
Att formulering av paragraf 5.2 i klubbens stadgar ändras till att lyda:

§ 5.2 Årsmöte skall vara utlyst senast 2 månader innan utsatt årsmötesdatum. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan utsatt årsmötesdatum. Förslag till dagordning och inkomna motioner ska informeras till medlemmarna via relevanta digitala medier minst tre veckor före utsatt årsmötesdatum.


Publicerat

i

av

Etiketter: